Jesteś tutaj: Start Otrz?siny w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Otrz?siny w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Share

27 wrze?nia 2012 r. w ZSP w Sierakowicach odby?o si? uroczyste przyj?cie pierwszoklasistów do spo?eczno?ci szkolnej zwane potocznie otrz?sinami. Zabaw? przygotowali uczniowie drugiej klasy technikum kszta?c?cego w zawodzie technik ekonomista wraz z opiekunami: pani? Lucyn? Kuczkowsk? oraz panem Dawidem Chmielewskim.

Imprezie nadano form? konkursu, w którym g?ówn? nagrod? stanowi?y  ufundowane przez szko?? rolki dla uczniów zwyci?skiej klasy. O godzinie 10:15 pierwszoklasi?ci z wszystkich oddzia?ów ? Liceum Ogólnokszta?c?cego, Techników kszta?c?cych w zawodach: technik ekonomista, technik agrobiznesu oraz technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych, a tak?e uczniowie obu klas Zasadniczej Szko?y Zawodowej zostali zaproszeni na sal? gimnastyczn?, gdzie czeka?y ju? na nich ró?nego rodzaju konkurencje.

 W sk?ad tegorocznego jury weszli: dyrektor ZSP pani Alicja Ludwikowska oraz nauczycielki ? panie: Magdalena Kurat i Justyna Chrapkowska. Zanim pani dyrektor  da?a znak rozpoczynaj?cy zabaw?, osobi?cie omówi?a podstawowe zasady konkursu, za? czuwanie nad prawid?owym przebiegiem zmaga? powierzy?a pani pedagog.

 Prowadz?cy z ka?dej klasy losowali uczniów, którzy brali udzia? w konkurencjach jako reprezentanci skupionych na widowni kolegów. Udzia? w zmaganiach przyniós? zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom wiele rado?ci. Mo?na by?o ta?czy? z miot??, czy ?piewa? artyku?y z pism kobiecych do popularnych melodii. Chyba najbardziej ekstremaln? konkurencj? okaza? si? salon fryzjerski i kosmetyczny. Gdzie uczniowie pu?cili wodze swej fantazji, wykonuj?c ekstrawaganckie fryzury i makija?e. Zapewne stylizowani uczniowie, zapami?taj? ten dzie? na d?ugo ;)

 Podliczone przez jury punkty z?o?y?y si? na nast?puj?ce wyniki: I miejsce klasa I LO, II ? I A ZSZ, III ? I T, IV ? I T?, V ? I B ZSZ. Zwyci?ska klasa otrzyma?a s?odkie upominki oraz obiecane rolki? papieru toaletowegoJ. Wszystkim uczestnikom zabawy gratulujemy  i serdecznie witamy pierwszoklasistów w gronie uczniów Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach!

 Aneta Wolska, kl. II TE

Karolina Rychert, kl. II TE

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start Otrz?siny w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach