Jesteś tutaj: Start REKRUTACJA Szkoły dla młodzieży Oferta edukacyjna/ kierunki kształcenia Technik ekonomista

Technik ekonomista

Share

Ogólne informacje dotyczące kształcenia w technikum

I.   Technikum - podstawowe informacje

Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której nauka trwa cztery lata.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

 • Kształcenie ogólne - na kształcenie to przeznacza się ok. 65% czasu nauczania i jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym.
 • Kształcenie zawodowe - na kształcenie to przeznacza się ok. 35% czasu nauczania, w tym 1/3 to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

II.   Informacje o kwalifikacjach

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione  i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

 1) administracyjno-usługowy (A);

 2) budowlany (B);

 3) elektryczno-elektroniczny (E);

 4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);

 5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

 6) turystyczno-gastronomiczny (T);

 7) medyczno-społeczny (Z);

 8) artystyczny

 Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

III. Planowanie ścieżki kariery

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl.

 

Możliwe drogi kształcenia przez całe życie szczegóły przedstawia schemat - klik

 

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl, http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl

 

Opis konkretnego kierunku kształcenia

 IV. Technikum ekonomiczne

a.     Charakterystyka zawodu

 • Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.
 • W zawodzie technik ekonomista istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

 b.   Obszar Kształcenia

 • Administracyjno-usługowy (A)

 c.  Typ szkoły

 • Technikum

 d.    Symbol zawodu

 • Technik ekonomista 331403

e.  Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

K2

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

 fZdobyte umiejętności - co uczeń będzie potrafił:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych;
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki;
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi;
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze;
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym;
 • instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych
  i handlowych;
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej;
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej;
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

g. Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

h.   Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej;
 • banki;
 • urzędy skarbowe;
 • instytucje ubezpieczeniowe;
 • biura rachunkowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • agencje celne;
 • przedsiębiorstwa produkcyjne;
 • firmy usługowe i handlowe;
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

i. Szczegółowe efekty kształcenia - Podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

j. Charakterystyka wykonywanego zawodu

Źródło: KOWEZIU http://www.koweziu.edu.pl/kz

 

k. Wspólne kwalifikacje w zawodach

 

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności
w organizacji

331403

Technik ekonomista

OMZ

PKZ(A.m)

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

331403

Technik ekonomista

OMZ

PKZ(A.m)

431103

Technik rachunkowości

A.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

OMZ

PKZ(A.m)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Przydatne Linki:

Publikacja:

Multimedia:

Gazetka

Oferty szkół w województwie pomorskim:

Oferty szkół w Polsce i regionie:

Doradztwo edukacyjno -  zawodowe KOWEZIU:

Centrala Komisja  Egzaminacyjna:

 

imageimageimage

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start REKRUTACJA Szkoły dla młodzieży Oferta edukacyjna/ kierunki kształcenia Technik ekonomista