Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Share

Chcesz zdobyć kilka zawodów jednocześnie – zapisz się na KKZ

Definicja KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kształcenie zawodowe dorosłych

Elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala osobom dorosłym na uzupełnienie czy nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia dla danej kwalifikacji jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ, nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń ZSZ, technikum czy szkoły policealnej.

Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe (posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe) całkiem nowego zawodu poprzez zdobycie na KKZ kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Osoby, które nie posiadają wymaganego dla danego zawodu wykształcenia ogólnego, mogą uzupełnić wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i uzyskać średnie wykształcenie.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach

Podstawą kształcenia zawodowego są kwalifikacje wyodrębnienie w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Każdy zawód jest podzielony na kwalifikacje (jedną, dwie lub trzy). Kwalifikacją nazywamy grupę umiejętności, które opisują zakres materiału i czym można się zajmować, pracując w danym zawodzie. Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje, np. kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik rachunkowości.

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a w przypadku zawodów o jednej kwalifikacji, równocześnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie

Osoba, która chce uzyskać dyplom, np. technika ekonomisty, musi zrealizować podstawę programową i zdać egzamin z każdej przypisanej do tego zawodu kwalifikacji. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która ma poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów